Giới thiệu khóa học

Moi thứ bạn cần để chinh phục toeic nói viết! Và nhiều hơn thế, bạn có thể ứng dụng kiến thức để phục vụ công việc!

Nội dung khóa học

Nội dung khóa học
 Bài 1 - Bài mởi đầu (09:16)
 Bài 2 - Phát âm (44 âm + trọng âm từ) (28:44)
 Bài 3 - Ngữ điệu (intonation) (24:40)
 Bài 4 - Đọc ngày, %, nhiệt độ, số đt, email, ect... (29:29)
 Bài 5 - Questions 1-2 (read a text aloud) (40:26)
 Bài 6 - Questions 3-4 describe a picture (32:22)
 Bài 7 - 5 STEPS TO PRACTICE SPEAKING SKILLS
 Bài 8 - Ngân hàng câu hỏi cá nhân (personal information bank)
 Bài 9 - Question 5 6 7 respond to questions (47:32)
 Bài 10 - Question 8 9 10 - respond to questions with provided information (32:05)
 Bài 11 - Question 11: Express opinion (37:11)
 Bài 12.1 - Mid-course test (speaking test) - format cũ cho ai thi ở BKE (20:22)
 Bài 12.2 - Mid-course test (speaking test) - format mới cho ai thi ở IIG (14:15)
 Bài 13 - Writing one sentence (structure of a sentence) (01:40:39)
 Bài 14 - Complex, compound, compound-complex sentence, and other grammar points (01:17:49)
 Bài 15 - Question 1-2-3-4-5 describe pictures (43:52)
 Bài 16 - Questions 6 7 writing emails (01:11:41)
 Bài 17 - Tổng quan về viết luận nói chung (01:18:55)
 Bài 18 - Writing an opinion essay (part 1) - Lý thuyết tổng quan và 2 dạng bài (1) đồng tình hoặc phản đối, (2) dạng bài lựa chọn (25:49)
 Bài 19 - Writing an opinion essay (part 2) - Dạng bài thứ (3) - Dạng bài ưu điểm và nhược điểm (12:46)
 Bài 20 - Writing an opinion essay (part 3) - Ví dụ luyện tập (20:02)
 Bài 21 - Writing an opinion essay (part 4) - Ví dụ luyện tập (27:07)
 Bài 22 - End of course writing test

Đăng ký khóa học

Thanh toán theo định kì

2,090,000 đ
6 tháng
Đăng ký